Kultur för alla

Kulturutskottets betänkande Kultur för alla debatterades i riksdagen igår. Det stod tydligt i debatten att Kultur för alla inte är något det råder konsensus kring, bland annat då Sverigedemokraterna vill prioritera bort internationella influenser, modern konst och samtidskultur. Här är länk till mitt inlägg.

KU:s behandling av afghantolkarna

Konstitutionsutskottet har nu påbörjat hanteringen av min anmälan rörande Tobias Billströms agerande vad gäller de sk afghantolkarna. Utskottet har idag beslut om ett stort antal frågor som ska följas upp. Däribland:

* I artikeln i Svenska Dagbladet den 30 juli 2012 uttalar sig både Tobias Billström och Migrationsverkets presschef. Förekom det några kontakter mellan Regeringskansliet och Migrationsverket kring frågan om tolkarna i samband med att denna artikel publicerades?

* Hade regeringen, Regeringskansliet eller något departement meddelat Migrationsverket sin tolkning av reglerna och vad hade i så fall framförts och i vilken form?

* Enligt uppgifter ingick företrädare från Försvarsdepartementet, Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet, Försvarsmakten och Migrationsverket i en arbetsgrupp våren 2013. Hur bildades denna arbetsgrupp och vad var dess syfte? Vilken roll spelade företrädarna för de tre departementen i denna arbetsgrupp? Vilka instruktioner fick företrädarna för de tre departementen från regeringen och Regeringskansliet?

* Vilka kontakter har i övrigt förekommit mellan regeringen och Regeringskansliet å ena sidan och berörda myndigheter å den andra sidan rörande de tolkar som önskat få komma till Sverige? Har uppfattningen i Billströms uttalande i juli 2012 om att han tycker att det skulle vara helt orimligt om en person som varit anställd av svenska staten fick en förmånligare behandling än en person som inte varit det kommunicerats eller beaktats vid regeringens och Regeringskansliets kontakter med berörda myndigheter och i så fall hur?

Splittringen inom alliansen i kulturpolitiken reell

Cecilia Magnusson (M) har i ett flertal tidningar runt om i landet gått ut med att jag ”försöker slå in en splittring mellan allianspartierna vad gäller filmpolitiken.” Nå, det är en splittring man lyckats skapa på egen hand. När riksdagen häromveckan debatterade och fattade beslut om regeringens förslag att från 1 mars utvidga den så kallade ledsagarregeln till att också gälla 15-årsgränsen, för att möjliggöra för fler familjer att se biofilm tillsammans, är det ett faktum att de två motpolerna i debatten var Moderaterna och Kristdemokraterna. Detta då Kristdemokraterna inte på några villkor ville ställa upp på att införa ledsagarregeln på 15-årsgränsen, medan Moderaterna intog den motsatta positionen och helt ville avskaffa offentligt reglerade åldersgränser, till förmån för branschreglerade. Detta trots att filmbranschen var oenig om saken när ett sådant förslag remitterades.

Splittringen inom alliansen vad gäller filmpolitiken började dock inte med frågan om åldersgränser. I allianspartiernas budgetförslag för 2017 spretar det rejält vad gäller finansiering av svensk filmproduktion. Moderaterna ligger nära regeringens ambitionsnivå, medan Liberalerna och Centerpartiet föreslog en halverad budgetnivå! Om Centern eller Liberalerna skulle styra filmpolitiken blir det inte så många nya svenska filmer framöver. Men vilken filmpolitik det skulle bli med en alliansregering är högst ovisst. Att döma utifrån den tidigare alliansregeringens kulturpolitik ligger det dock nära till hands att utgå från att det parti med lägst ambitionsnivå sätter ribban. Medan den rödgröna kulturpolitiken bygger på att S och MP bejakar varandras initiativ och därför blir kraftfull, präglades ju alliansens kulturpolitik av att partierna blockerade varandra, med resultat att Lena Adelsohn Liljeroth vissa år inte kunde presentera en enda proposition för riksdagen.

Skriver mer om saken bland annat här.

Mer innovativa ansökningar till presstödsnämndens utvecklingsstöd

Presstödsnämnden har idag fått en första genomgång av de ansökningar till utvecklingsstöd som kommit. Beslut om vilka ansökningar som ska beviljas fattas i april. En jämförelse med höstens ansökningsomgång kan dock låta sig göras redan nu. Då kom 45 ansökningar in, av vilka 29 beviljades totalt 10 mkr. Nu har 70 ansökningar lämnats in, omfattande 21 mkr totalt. Men det är inte bara fler sökande nu, graden av innovation är också större. Bland höstens ansökningar fanns många som kan klassas i kategorin ”vi behöver göra det som alla andra redan gör” – dvs en utveckling för den enskilda tidningen, men inte för branschen som sådan. Den typen av ansökningar finns också denna gång, men också en rad ansökningar som framstår som pionjärinsatser. En handfull ansökningar kan dock räknas bort, då innovationsgraden snarast handlat om att man tänkt långt utanför den box som reglerna för utvecklingsstödet ändå ramar in…

Fortsatt debatt om föreningsbidrag

När ledarsidor driver radikala förslag men vägrar publicera mothugg är det utomordentligt att det finns andra aktörer som kan publicera repliker. Fortsätter därför att debattera frågan om varför föreningsbidrag behövs, men att vi samtidigt inte kan ge bidrag till föreningar som inte står för alla människors lika värde, i Altinget.

Upprop för lika villkor för all egenägd förnybar el

Regeringen har fått till en mycket bra lösning för den som vill sätta upp solceller på eget tak. Nu är det dags att gå vidare och skattebefria egen använd el från andelsägd vindkraft också. Till skillnad mot den väldigt småskaliga solelsproduktionen, är ett vindkraftverk både för stort för att ha på villatomten och producerar alldeles för mycket el i förhållande till vad du behöver för ditt hushåll. Vindkraften passar därför bättre som andelsägd. Så länge jag använder hela min andelsägda prosuktion för egen konsumtion är det enda rimliga därför att elen skattemässigt betraktas på samma sätt som el från egna solceller. Håller du med? Då kan du skriva under upprop för saken här.

Moderaternas invit till SD i kulturutskottet skrämmer

Skriver i Arbetarbladet om den avgrund som öppnar sig nu när Moderaterna säger sig vilja göra upp med SD i kulturutskottet. En fråga att fundera över är om regeringen kan fortsätta förhandla med M i kulturfrågor nu, eller om det är bättre att köra förhandlingar enbart med L och C?

Vad vi måste lära av historien är att det första som fascister tar kontroll över är kulturen. Bland de riksdagsmotioner från SD som kulturutskottet ska hantera under våren finns bland annat ett förslag som om det gick igenom skulle medföra passkontroller på bibliotek.

Sverigedemokraterna föreslår i motionen bland annat att ”Bibliotekens verksamhet ska vara medborgare och nationen till gagn, och utländska medborgare som inte har rätt att vistas i landet ska kunna nekas tillgång till bibliotekens tjänster.”
För att alls kunna kontrollera någons medborgarskap krävs att denne har pass eller annan form av ID-handlingar att visa upp. Frågan är hur Sverigedemokraterna menar att bibliotekarierna sedan ska kunna kontrollera om en biblioteksbesökare som inte är svensk medborgare är turist i landet eller här för att söka asyl. Omfattande register?

Biblioteken är fantastiska mötesplatser, och därmed också platser för integration. Den som inte har lärt sig så mycket svenska än ges ändå en möjlighet att ta del av svenska tidningar eller låna lättläst litteratur. Biblioteken är också en plats där människor kan träffa varandra över kulturella gränser, offentliga rum som inte exkluderar. Sagostunden på barnbiblioteket kan bli mötet där det lilla barnet som inte vistats så länge i landet kan få en svensk kompis. Men om M nu gör upp med SD om kulturpolitiken, kanske inte så länge till!

Scenkonstmuseet igång!

Det är inte varje dag som ett nytt museum invigs, men idag invigde Alice Scenkonstmuseet. Själva ordet kan tyckas rymma en paradox, scenkonsten är till sin natur flyktig, finns i stunden, medan museer konserverar tiden. Men med sina interaktiva inslag lyckas Scenkonstmuseet väl, och ett besök rekommenderas varmt!

Nytt utredningsuppdrag

Regeringen har nu utsett mig att ingå i den parlamentariskt sammansatta utredning som ska föreslå en långsiktigt fungerande finansieringsmodell för public service. Utredningen ska därefter också titta på hur public service uppdrag ska utformas när nuvarande sändningstillstånd löper ut 2020. En given förändring där är att även publicering på webben måste ingå i sändningstillståndet. Detta är inte fallet idag, vilket dels är till nackdel för den som har anmärkningar på något som sänds enbart på webben, då det ligger utanför sändningstillståndet har granskningsnämnden inget uppdrag att granska det innehållet, men också är till nackdel för programbolagen då man inte kan tillgodogöra sig material på webben när man blir granskade utifrån hur väl man uppfyller krav som material på minoritetsspråk etc.

Sopskandalen tvingar fram hårdare kontroll

DN:s avslöjande att källsorterad plast gått till förbränning är en förtroendekris inte bara för se som fuskat, men för hela återvinningssystemet som sådant. Tyvärr är det svårt att se andra lösningar än hårdare kontroll, vilket samtidigt ska finansieras, rimligtvis av förpackningsindustrin. Kan det komma något gott utav avslöjandet, annat än att kontrollen skärps? Ja, förhoppningsvis ett omtag där nuvarande splittrade ansvar görs om och där en ökad kostnad driver fram mindre sopor. Men risken är stor att den initiala effekten enbart är negativ, i form av minskat intresse för sopsortering och att tilltron till systemlösningar försvagas.