SD kritiserar regeringen för att lägga för mycket tid på rekryteringsärenden…

Riksdagsdebatten igår om konstitutionsutskottets granskning av regeringens handläggning (dvs inte politiken, utan formalia) blev en tämligen stillsam tillställning. Det finns ju inte så mycket att kritisera. Sverigedemokraterna gjorde dock ett försök genom att hävda att regeringen lägger för mycket tid på rekryteringsärenden! Jag konstaterar i min replik på det att det är viktigt att ta seriöst på rekryteringsfrågor, och att om Sverigedemokraterna också gjorde det skulle vi ha sluppit Putilovskandalen. Hela debatten att skåda här.
För den som bara vill se just den ordväxlingen hittar ett klipp på Facebook:

Långsiktig positiv medlemstrend för MP

Har just kommenterat det faktum att MPs medlemsantal långsiktigt ökar i P4 Uppland. Det gäller att kunna tolka statistik rätt, och även om det är ett tapp från 2014 till 2016 är det samtidigt så att vi har fler medlemmar nu än 2012, dvs motsvarande tid efter förra valet. Medlemsantalet går i cykler, med tillskott under valår och tapp mellan valåren. Under åren 1989 till 2009 var förändringen dock liten. Efter det har MP haft en fantastisk medlemsökning. 1995 blev jag medlem i Miljöpartiet, då hade partiet runt 7000 medlemmar. Nu är antalet 13 689. De som nu talar i termer om att det var bättre förr gör det alltså inte för att det finns en negativ medlemsutveckling… Men med fler medlemmar förändras förstås samtidigt politiken, eftersom vi är ett demokratiskt parti!

Meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

Har idag för första gången varit tjänstgörande i konstitutionsutskottet; och dagen till ära behandlades bland annat ett ärende Miljöpartiet drivit under lång tid: att bredda meddelarskyddet till att också gälla privatanställda i offentligt finansierad verksamhet.

Meddelarskyddet, dvs att du som offentligt anställd garanteras fullständig anonymitet om du till en nyhetsredaktion lämnar information om exempelvis brister i den verksamhet du arbetar inom, är en mycket viktig princip. Skyddet är starkt – det råder till och med förbud mot att efterfråga vilka källor en journalist har fått sin information ifrån.

Men Sveriges offentligt finansierade verksamhet ser inte ut som den gjorde en gång i tiden, med allt från privata skolor till privata aktörer inom vårdsektorn. Meddelarskyddet har därför kommit att träffa färre. Även om det kan finnas skäl till att ha privata utförare, finns inget skäl till att meddelarskyddet ska begränsas till den verksamhet som är i kommunernas egen regi. Det är därför en välkommen lagändring som Miljöpartiet och regeringen nu ser ut att kunna samla majoritet för i riksdagen. Från 1/7 är det rimligt att ha den nya lagen på plats, om den fortsatta utskottsbehandlingen går som den ska.

Fyra områden där regeringens förvaltning bör förbättras

Är nu klar med förberedelser inför nästa veckas kammardebatt om
KU:s granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringens handläggning. Granskningen föranleder ingen mer allvarlig kritik från utskottets sida. Men självfallet kan regeringens handläggning, liksom all verksamhet, förbättras ytterligare, varför utskottet har ett antal rekommendationer och påpekanden.

Särskilt fyra områden finner jag angelägna att komma till rätta med; handläggningstider, det parlamentariska inslaget i utredningar, det kommunala självstyret och dokumentationen vid regeringens dialog med myndigheter.

Långa handläggningstider först. Vad gäller överklaganden av strandskyddsärenden är handläggningstiderna stundtals oacceptabelt långa, i tre ärenden över två år. I slutänden är det enskilda människor som hamnar i kläm. Situationen är inte ny, men liksom tidigare anförs som förklaring att det är svårt att förutse arbetsbelastningen. Men det är inte godtagbart att handläggning av ärenden som avser myndighetsutövning mot enskilda fördröjs pga otillräcklig personalsituation. Att inte expandera antalet anställda vid regeringskansliet ohämmat är självfallet klokt, men man får inte heller hamna i en situation där departement är underbemannade.

Enligt utskottet kan det finnas skäl att överväga om nuvarande arbetssätt bör ses över. Att departementet anger att det föreligger behov av förstärkningar under de kommande åren, så förhoppningsvis löser sig situationen.

Vad gäller det parlamentariska inslaget i utredningar konstaterar utskottet att över tid har en förskjutning från parlamentariska kommitteer till särskilda utredare med parlamentariskt samråd skett. Mot bakgrund av detta konstaterar utskottet att det kan finnas skäl att se över bestämmelserna i kommitteförordningen, och klargöra vad syfte med parlamentariskt samråd är och hur det kan utformas. I de fall regeringen vill att en utredning ska utmynna i förslag med bred förankring i riksdagen är typiskt sätt en parlamentarisk kommitte att föredra.

Jag har själv under 2016 haft förmånen att ingå både i en parlamentarisk kommitte, mediegrundlagskommitten, och en parlamentarisk referensgrupp, till medieutredningen, och kan konstatera att i mediegrundlagskommitten bidrog samtliga partier konstruktivt till arbetet, måna om att hitta samsyn och kompromisser.

Flera partiers deltagande i medieutredningens referensgrupp utmärktes däremot av att man snarare deltog i form av att hämta in information från utredaren. Att vi i slutänden enbart var två av referensgruppens ledamöter som svarade på den enkät om hur arbetet fungerat talar sitt tydliga språk – ska parlamentariska referensgrupper knytas an till en utredning måste det först göras tydligt vilket uppdrag referensgruppen har.

Angående regeringens dokumentation i samband med dialog med myndigheterna konstaterar utskottet att dokumentationen av den myndighetsdialog som granskats enbart utgörs av dagordningar. En sådan knapphändig dokumentation gör det svårt att följa upp utfallet av mötena. Utskottet kan också konstatera att det finns önskemål från myndighetshåll om bättre dokumentation, i form av minnesanteckningar. Fullgod dokumentation är också en förutsättning för att den grundlagsreglerade kontrollmakten ska fungera fullt ut. Mot bakgrund av det vill utskottet inskärpa vikten av dokumentation av myndighetsdialogen.

Avslutningsvis så den problematik som utskottet uppmärksammat vad gäller propositioner som på olika sätt påverkar det kommunala självstyret. För att undvika omotiverade inskränkningar i det kommunala självstyret tillfördes regeringsformen 2011 en så kallad proportionaliseringsprincip, dvs att inskränkningar i det kommunala självstyret inte bör gå utöver vad som är motiverat med hänsyn till ändamålen. Enligt förarbetena ska en proportionalitetsprövning göras, innefattande en analys över vilka konsekvenser ny lagstiftning får för det kommunala självstyret. Utskottet har låtit granska 83 propositioner som identifierats på ett eller annat sätt röra kommunal verksamhet. I det stora flertalet av dessa finns utförliga beskrivningar av konsekvenserna på det kommunala självstyret. Men i 18 ärenden är proportionalitetsprövningen mindre tydlig eller saknas helt.

Det kan vara så att prövningar gjorts även i dessa ärenden, och att regeringen funnit att det inte finns någon påverkan på det kommunala självstyret. Med utskottet menar att detta i så fall tydligt ska redovisas i propositionen. Utskottet förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att säkerställa rutiner för en systematisk och konsekvent tillämpning av proportionalitetsprövningar.

Nannaskolans nior

För tredje året i rad inleder jag första dagen i riksdagshuset efter juluppehållet med att visa runt niondeklassare från Nannaskolan i Uppsala. Således snart en tradition lika säker som julgran på julafton. Någon kunskapskris i skolan märks verkligen inte av under dessa träffar, alltid mycket initierade frågeställningar. Att vissa numera känner igen sig när de kommer till gamla riksdagshuset, efter att ha sett Fröken Frimans krig, har gjort det ännu enklare att prata om demokratins framväxt i Sverige.

img_6477

Ingen höjning av biobiljettpriserna

Det blir ingen höjning av biobiljettpriserna som följd av momshöjningen, anger UNT. Möjligtvis har biograferna större möjligheter att kvitta in- och utgående moms än vad som varit utgångspunkten i debatten, men att varken SF eller Fyrisbiografen tänker höja biljettpriset är välkommet! Föreningen Fyrisbiografens ordförande sammanfattar läget bra i UNT-intervjun: den rödgröna regeringens filmpolitik är bra. ”Det är när landet eventuellt byter politiskt styre som det kan kännas oroligt för vad dessa biomomspengar ska ta vägen.”

Gott Nytt År och utblick mot 2017

Globalt var 2016 förstås ett eländigt år. Men sett enbart till situationen i Sverige har vi mycket att glädjas åt. Ett av världens bästa länder under året har i många avseenden blivit ännu bättre. Trots ett svårt parlamentariskt läge har regeringen lyckats lotsa många viktiga reformer genom riksdagen. Samtidigt finns förstås mycket att önska inför 2017. För egen del hoppas jag inte minst att LSS-frågan löser sig, så att ingen stödberoende längre behöver oroa sig över morgondagen! Sett till mina primära politiska uppgifter under våren är de två förmodligen viktigaste frågorna att få ett nytt mediestöd på plats, som skapar långsiktiga förutsättningar för fri, oberoende nyhetsförmedling, samt att public service framtida finansiering och roll klaras ut. En bidragande orsak till att populismen och fascismen trots allt inte har det grepp om landet på det sätt som vi ser i allt för många andra länder, är att ”den tredje statsmakten” i Sverige skapar förutsättningar för ett demokratiskt samhälle. Att SD kommer göra allt vad man kan för att förhindra politiskt resultat i nämnda två frågor är därför ingen vågad gissning. Men förhoppningsvis väljer M att förvara snarare än försvåra nödvändiga reformer här, utifrån en insikt att det finns frågor där det – oppositionsrollen till trots – inte är lämpligt att kasta grus i maskineriet bara för att regeringen ska misslyckas.

Gott Nytt År allesammans!

Slutreplik om läskskatt

Så här lagom till dan före stora läskdagen publicerar Dagens medicin min och Stefan Nilssons slutreplik om läskskatt: https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/12/23/skatt-pa-sockrade-laskedrycker-en-av-flera-atgarder/
Julmust på julbordet är förstås inget problem, däremot att dagligen dricka läsk – och läskskatt har visats vara effektivt för att minska läskkonsumtionen.

Inget bidrag till SDU eller SUM

Såväl SDU som SUM nekas nu statsbidrag. Dags för ett mediestöd som är lika konsekvent som stödet till ungdomsorganisationer vad gäller syn på demokrati & mänskliga rättigheter. I statens roll att värna grundlagarna borde självklart ingå att inte betala bidrag till organisationer som arbetar mot centrala värderingar. Men yttrandefriheten, undrar någon. Ja, rätt att yttra dig har du – men med det följer inte automatiskt en rätt till bidrag för att yttra sig.

Med det nya förslaget till mediestöd blir det än mer självklart, eftersom mediestödet föreslås kunna ges oavsett medie. Förslaget är därför att ställa samma krav på mediestödet som finns i sändningstillståndet för radio & TV. Något som inte ens är tillåtet att sända i radio & TV ska rimligtvis inte heller få bidrag för att tryckas. Men finns inte risk för godtycke, undrar någon. Tja, granskningsnämnden för TV och radio har under alla år klarar sitt värv och det bör inte vara svårare för en mediestödsnämnd, och eftersom mediestödet också ska kunna gå till ljud & bild, inte bara text, vore det orimligt att betala bidrag för något som inte får sändas.