Riksdagsseminarium om älvdalska som minoritetsspråk

d3a994f5-bc85-443d-a43f-91c7e633e579 Arrangerade igår ett riksdagsseminarium om älvdalska som minoritetsspråk, tillsammans med Yair Sapir och Ulum Dalska. Själv är jag på intet sätt lingvist eller språkvetare – men som generellt engagerad i kulturarvsfrågor vet jag att vårt kulturarv är en viktig drivkraft i att skapa ett en hållbar utveckling. Skydd av kulturarv finns också med bland FN:s globala mål för hållbar utveckling. Hur vi kan skydda kulturarv i form av byggnader eller fysiska föremål står klart för de flesta – men hur skyddar vi ett kulturarv i form av ett levande men hotat språk? För starkt hotad är älvdalskan. Cirka 2000 personer talar ännu språket, men bland dessa enbart cirka 60 under 18 år.

Det äldsta belägget för Älvdalens existens finner vi i Sverres saga, där Älvdalen 1177 omnämns fortfarande vara hedniskt. De äldsta skriftliga resterna av älvdalska finns på runstenar från 1600-talet, och faktum är att runskrift fortfarande användes i älvdalen i början av 1900-talet. Älvdalskan är en väg in i ökad kunskap om vårt språkliga ursprung, den tid när Dansk tunga talades i norden, och kanske längre tillbaka i tiden än så.

Viktigt att veta är att skillnaden mellan språk och dialekt är flytande, inte en vetenskaplig utan en politisk fråga. Meänkieli betraktades tidigare som en finsk dialekt i Sverige, men har nu status som eget språk – i Sverige. I Finland betraktas meänkieli fortfarande som en finsk dialekt.

Europarådet uppmanar Sverige att erkänna älvdalskan som ett eget språk, och vad som talar för att det faktiskt är möjligt för älvdalskan att överleva som språk är att Älvdalens kommun engagerat sig starkt i frågan, och i höst bland annat öppnat en förskola för barn som talar älvdalska. Föreningen Ulum Dalska har också låtit publicera barnböcker på älvdalska.

Presstöd till 100 medborgarjournalister

Presstödsnämnden har nu beslutat om fördelning av det så kallade utvecklingsstödet, ett nytt stödsystem med syfte att ge dagspressen bättre förutsättningar att klara en teknisk och redaktionell övergång till digitala affärsmodeller. Även tryckta tidningar som inte i övrigt lever upp till reglerna för att erhålla presstöd har kunnat komma in med ansökningar inom ramen för utvecklingsstödet. Bland de tidningar som nu beviljats stöd finns bland annat tio tidningar som samarbetar i ett projekt där hundra medborgarjournalister ska rekryteras, tio till varje tidning.

Det är spännande att ansökningarna inte bara har handlat om rent tekniska frågor, utan att man också vidgat vyerna genom att se till hur man organiserar det redaktionella arbetet. Bland de tio tidningar som samarbetar i projektet med medborgarjournalister finns bland annat Upsala Nya Tidning (UNT), Norrköpings Tidningar, Norrbottens-Kuriren och Gotlands Tidningar. Målsättningen i projektet är att varje medborgarjournalist ska producera minst 20 artiklar per år och generera minst 10 000 sidhänvisningar per år. Projektet ska pågå i tre år och beviljat stöd för de tio tidningarna gemensamt är 3,87 miljoner kronor. Total budget för utvecklingsstödet 2016 var 35 miljoner kronor.

Klargörande om världskulturmuseerna

Kulturutskottet fick idag en klargörande dragning kring statens museer för världskultur. Mycket välbehövlig efter de vilda spekulationer Ola Wong m fl ägnat sig åt senaste veckorna. För de flesta stod det klart att museerna agerar utifrån sin profession, där SMVK ena sidan har till uppgift att visa och levandegöra världens kulturer, men också ska verka för att dess verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället.

En likvärdig musik- och kulturskola i alla kommuner

Idag presenteras så äntligen kulturskoleutredningen. Uppväxtkommun ska inte spela någon roll, tillgång till musik- och kulturskola ska finnas. Så är det tyvärr inte idag, vilket vi politiskt måste komma till rätta med. Men balansgången är svår, det kommunala självstyret ska inte naggas i kanten i onödan och finansiering måste alltid följa med ökade krav på kommunerna. De 100 miljoner kronor som ligger i årets budget som bidrag till musik- och kulturskolan är en bra start. Intresset att söka pengarna har varit oerhört stort. Det blir spännande att följa effekterna runt om i landet. Lägre avgifter, utökat utbud av verksamhet och kortare kötid är några av de resultat vi kan förvänta oss. Men de kommuner som ännu är vita fläckar i musikskolesverige måste nu hanteras. Våra grannländer har lyckats med en likvärdig musik- och kulturskola i alla kommuner – när utredningen väl blivit till proposition hoppas jag vi har en politisk majoritet som kan klubba ett beslut som gör att vi lyckas i Sverige också!

Köttskatt viktig del av klimatpolitiken

Skriver i Dagens Samhälle tillsammans med Stefan Nilsson och Annika Hirvonen Falk om vår motion om klimatskatt på livsmedel.

Klimatpåverkan från köttproduktionen ökar kraftigt på grund av en fortsatt ökad köttkonsumtion och utgör en fjärdedel av alla klimatpåverkande utsläpp globalt. För att kunna begränsa den globala temperaturökningen till högst två grader är det nödvändigt att börja använda ekonomiska styrmedel om vi ska lyckas minska utsläppen från köttproduktionen. Precis som vi beskattar bensin och diesel bör vi införa en klimatskatt som inledningsvis tar sikte på det röda köttet, för att sedan breddas till de andra livsmedel som har störst klimatpåverkan.

Inför lag mot sexistisk reklam

En motion som jag trodde skulle ha rönt mer uppmärksamhet under allmänna motionstiden är den motion jag lagt tillsammans med Annika Hirvonen Falk, Åsa Romson och Stina Bergström om att införa en lag mot sexistisk reklam. Motionen riktar sig inte bara mot de mest iögonfallande sexistiska budskapen men mot könsstereotypa roller över huvud taget. Och det är inte bara kvinnor som objektifieras i reklam. Mansrollen är påfallande snäv och maskulinitetsnormerna destruktiva. Det underliggande budskapet gentemot både killar och tjejer är ”du duger inte som du är”. Det påverkas oss vare sig vi vill eller inte. Att många unga tjejer känner sig otillräckliga och vill göra om sig är inte att förvånas över. Inte heller att den psykiska ohälsan bland unga killar nu ökar rekordsnabbt.

Idag är det är möjligt att anmäla reklam till Reklamombudsmannen (RO), branschens eget självregleringsorgan sedan 2009. De kan i sin tur fälla företag, men inte utfärda några sanktioner. Länge har det funnits en förhoppning om att branschen ska kunna ta ett ökat ansvar och att det ska kunna räcka. Men även om enstaka företag utmanar invanda könsroller i sin reklam går det för långsamt, om ens åt rätt håll.
Sverige är idag det enda landet i Norden som inte har en lag mot könsdiskriminerande reklam. En lagstiftning löser förstås inte alla problem, men är en tydlig och viktig markering. I Sverige har vi ett regelverk när det gäller reklam och det finns viss typ av reklam som inte är tillåten enligt marknadsföringslagen. Vi har också strävat mot allt tydligare diskrimineringslagar. Det är rimligt att nu ta nästa steg och också lagstifta mot könsdiskriminerande reklam i det offentliga rummet!

Hela motionen finns här.

Centern skär mest i kulturbudgeten

Kulturutskottet börjar nu behandlingen av budgetramarna. Tidigare har Moderaterna stått för de största nedskärningsförslagen. Men trots att man föreslår nedskärningar på 479 miljoner kronor är man nu det alliansparti som står för de minsta nedskärningarna. KD vill skära 555 mkr, L 598 mkr och sämst i klassen är C som landar på -602 mkr.

Det är svårt att förstå varför C på det här sättet vill Ta steg åt höger. Centerpartiet brukar vilja framhålla sig som landsbygdens parti. Men det är gentemot den regionala kulturen man nu svingar yxan.

Några exempel. Centerpartiet vill helt avskaffa den satsning på musik- och kulturskolan som den rödgröna regeringen initierat och som uppgår till 100 miljoner kronor för nästa år. Detta trots det oerhört stora intresse som funnits från landets kommuner att ta del av resurserna. På samma sätt vill man helt avskaffa projektmedlen, 40 miljoner kronor, för Äga Rum, trots att reformen varit mycket framgångsrik och nått ett stort antal föreningar som aldrig tidigare fått medel från Kulturrådet.

Smärre nedskärningar föreslår Centerpartiet vidare på Skapande Skola, dvs det anslag som finns för att stötta skolors kontakt med professionella kulturarbetare. Lite större nedskärningar föreslår man på kulturmiljövården och folkbildningen, vilket förvånar med tanke på att det är två områden som tidigare varit starka hos Centerpartiet. Mindre förvånande, men än mer dramatiskt, är att Centerpartiet föreslår en omfattande nedskärning, 60 miljoner kronor, på den regionala scenkonsten. I praktiken innebär det att många regionala orkestrar inte längre kommer att kunna finansiera sin nuvarande verksamhet om Centerpartiets budgetförslag skulle vinna, utan helt enkelt tvingas avskeda orkestermusiker. Hur menar Centerpartiet att verksamheten då alls ska kunna drivas vidare?

För två år sedan rasade en stor debatt när allianspartierna tillsammans med Sverigedemokraterna hotade med att skära ner anslaget till litteratur- kulturtidskrifter. I sista stund backade alliansen då från förslaget. Men Centerpartiet väcker nu frågan på nytt och föreslår en nedskärning med 10 miljoner kronor.

Men frågan är om inte Centerpartiets hantering av stödet till svensk filmproduktion är det som är mest anmärkningsvärt. Här anger Centerpartiet att man vill få tillbaka det tidigare Filmavtalet, varför man föreslår en nedskärning på 237,5 miljoner kronor i filmstödet. Mot bakgrund av parternas svaga intresse kan något nytt Filmavtal dock inte vara på plats nästa år, varför 2017 skulle bli ett förlorat år för svensk filmproduktion om Centerpartiets skuggbudget vinner riksdagsmajoritet. Rimligtvis önskar lokala och regionala kulturpolitiker från Centerpartiet att det egna partiets budgetförslag i riksdagen ska falla!

Läskig skatt

Övervikt och fetma har under lång tid varit ett växande problem i hela västvärlden, inklusive Sverige. En av de största källorna till övervikt och diabetes är den stora konsumtionen av sockrade läskedrycker. Erfarenheterna från många länder är att information om kost och motion inte är tillräckligt för att bryta utvecklingen. Mycket talar för att ekonomiska styrmedel är nödvändiga. På flera håll i världen har det därför införts skatter på sockrade läskedrycker. Däribland i Mexiko, Frankrike och i staden Berkeley i Kalifornien, USA. Skatt på sockrade drycker är också en av flera åtgärder som rekommenderas av FN:s världshälsoorganisation, WHO, för att få bukt med den globala epidemin av fetma hos barn.
WHO visar också i en färsk rapport att dyrare läskedrycker leder till mindre läskkonsumtion och därmed också minskad fetma, typ 2-diabetes och dålig tandhälsa. En skatteökning med 20 procent på drycker med socker kan leda till att konsumtionen minskar med 20 procent, enligt WHO.
Mexiko är ett tydligt exempel.

Mexiko införde en sockerskatt på läsk i januari 2014 som gjorde att priserna ökade med 10 procent. I december konstaterades att konsumtionen av läsk i landet minskat med 6 procent. Särskilt minskade konsumtionen i hushåll med låga inkomster. Den invändning som funnits mot att en läskskatt skulle slå mot hushåll med lägre inkomster förefaller därför ogrundad – tvärt om frigör läskskatten resurser till näringsriktiga livsmedel för dessa hushåll. Exemplet Berkeley är färskare. Här infördes en skatt motsvarande 3 kr per liter läsk i mars 2015. Konsumtionen av sockrade läskedrycker hade fyra månader efter dess införande minskat med 21 procent. Under samma tid hade motsvarande konsumtion i Oakland och San Francisco, två jämförbara städer i samma geografiska område där skatten var oförändrad, ökat med 4 procent. Allt talar därför för att införandet av skatten var orsaken till minskningen av konsumtionen. I Frankrike infördes redan 2011 en skatt på sockrade läskedrycker motsvarande ungefär en krona per 1,5 liter dryck, och efter två år hade konsumtionen minskat med 7 procent.

Läs mer om saken här och här.

För trovärdighet i FN måste vi sopa rent på hemmaplan i kärnvapenfrågan

Vi närmar oss årsskiftet och att Sverige tar plats i FNs säkerhetsråd. Återuppväckt svenskt engagemang i kärnvapenfrågan är ett område jag förväntar mig finns på dagordningen, ett område där Sverige har en stolt tradition att bygga vidare på i Östen Undens fotspår. För att ha full trovärdighet är det dock viktigt att också sopa rent på hemmaplan, och förbjuda kärnvapen i Sverige. Skriver mer om saken i UNT.